warunki

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej PTC Therapeutics, Limited („Spółki”). Spółka udziela użytkownikowi prawa do korzystania z tej strony internetowej z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej (niniejsza „Umowa dotycząca warunków korzystania”).

WAŻNA INFORMACJA: Informacje znajdujące się na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Ta strona internetowa może zawierać dodatkowe informacje dotyczące chorób i ich leczenia. PTC nie składa żadnych zapewnień, że materiały znajdujące się na tej stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Unią Europejską. Osoby, które zdecydują się wejść na tę stronę internetową z innych lokalizacji, postępują tak z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów, w zakresie w jakim mają one zastosowanie. Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii. Proszę dokładnie zapoznać się z umową dotyczącą warunków korzystania przed wejściem na tę stronę internetową lub korzystaniem z niej. Poprzez wejście na tę stronę internetową lub korzystanie z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą umowę dotyczącą warunków korzystania oraz ją akceptuje. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na tę umowę dotyczącą warunków korzystania, nie może wejść na tę stronę i korzystać z niej.

Klauzula wyłączenia gwarancji: Informacje zawarte na tej stronie internetowej są przekazywane w stanie „takim, w jakim są” bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym między innymi, domniemanej gwarancji zdatności do sprzedaży, zdatności do określonego celu lub braku naruszenia. Spółka dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić, że informacje są poprawne w czasie ich dodawania na stronie internetowej, lecz nie może tego zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za aktualizację tych informacji. Oprócz tego, spółka nie przyjmuje odpowiedzialności, z jakiegokolwiek tytułu, za poprawność, kompletność, wykorzystywanie lub poleganie na informacjach zawartych na tej stronie internetowej. Spółka może zmienić te informacje w dowolnym czasie.

Informacje historyczne Pewne informacje na tej stronie internetowej mogą mieć charakter historyczny. Wszelkie informacje historyczne zawarte w dokumentach lub prezentacjach dostępnych na tej stronie internetowej należy rozumieć jako dotyczące zdarzeń i okoliczności, które istniały w dniu pierwszej publikacji takiego dokumentu lub prezentacji lub wykonania danych nagrań.

Nieprofesjonalne porady medyczne: Ta strona internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące różnych chorób i ich leczenia oraz bezpośrednie lub pośrednie odwołania do produktów lub kandydatów na produkty Spółki. Takie informacje są przekazywane do celów informacyjnych, należy je traktować jako kompletne i nie mają zastępować porad wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Użytkownik powinien skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia, jeśli podejrzewa, że występują u niego problemy zdrowotne lub ma pytania dotyczące stanu zdrowia. W żadnym przypadku nie należy lekceważyć porad medycznych ani zwlekać z ich zasięgnięciem z powodu informacji znalezionych na tej stronie.

Treści na stronie internetowej: Wszelkie teksty, elementy graficzne, zdjęcia, znaki towarowe, logo, interfejsy wizualne, grafika, kody komputerowe oraz inne powiązane treści znajdujące się na tej stronie internetowej stanowią własność Spółki lub osób trzecich oraz są chronione znamionami handlowymi, prawami autorskimi, prawami patentowymi i prawami ochrony znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami ochrony własności intelektualnej oraz prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji. Powielanie, publikacja, dalsza dystrybucja oraz publiczna ekspozycja materiałów przedstawionych na tej stronie internetowej w całości lub w części jest ściśle zakazana. Użytkownik nie może prowadzić dystrybucji, modyfikować, przekazywać, wykorzystywać, publikować i wykorzystywać treści tej strony internetowej do celów publicznych lub komercyjnych, w tym tekstów, obrazów i nagrań, bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki wyrażonej na piśmie.

Linki: Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych będących własnością lub prowadzonych przez osoby trzecie. Strony, do których prowadzą linki nie znajdują się pod kontrolą Spółki, która nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na takich stronach. Zamieszczenie linków nie sugeruje popierania materiałów znajdujących się na stronach, do których linki prowadzą, a Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z dostępem do takich stron. Spółka publikuje linki do innych stron dla wygody użytkowników, lecz użytkownicy wchodzą na takie strony na własną odpowiedzialność.

Prywatność i informacje dotyczące informacji niepoufnych. Aby uzyskać dostęp do pewnych części strony internetowej, użytkownik może być zobowiązany do podania pewnych danych umożliwiających jego identyfikację, takich jak dane kontaktowe w celu rejestracji. Podanie takich informacji jest opcjonalne i mogą one zostać przekazane zgodnie z uznaniem użytkownika. Spółka może również gromadzić informacje, które użytkownik przekazuje jej dobrowolnie poprzez udzielanie odpowiedzi na ankiety, wnioski, kwestionariusze, przekazywanie informacji zwrotnych itp. Spółka może również zażądać, aby użytkownik przekazał dodatkowe informacje, takie jak adres e-mail, jeśli chce otrzymywać dodatkowe informacje lub w celu rozstrzygnięcia skarg lub wątpliwości. Oprócz tego, Spółka pozyskuje „informacje ogólne” automatycznie dotyczące połączenia, interakcji ze stroną internetową oraz korzystania z plików cookie i innych technologii, jednak te informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Informacje otrzymane przez Spółkę za pośrednictwem tej strony internetowej zostaną uznane przez Spółkę za niepoufne i Spółka nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji. Spółka może korzystać z danych osobowych i informacji ogólnych, aby:

  • odpowiadać na zapytania;
  • przekazywać informacje na temat żądanych produktów i usług;
  • zapewnić kontakt swojego przedstawiciela z użytkownikiem dotyczący naszych produktów i usług;
  • przekazywać ogłoszenia dotyczące produktów oraz informacje dotyczące zagadnień związanych ze zdrowiem lub stanami chorobowymi;
  • zbierać dane dotyczące osób odwiedzających stronę internetową do różnych celów biznesowych, w tym w celu rozwoju i doskonalenia produktów, usług lub programów;
  • prowadzić analizy rynku; oraz
  • do wszelkich innych celów wymaganych lub dopuszczonych przez obowiązujące prawo.

Spółka będzie mogła korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takich komunikatach w dowolnym celu, w tym między innymi, w celu opracowywania, produkcji i marketingu produktów.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Spółka wykorzystywała lub ujawniała informacje na jego temat zgodnie z opisem w niniejszych Warunkach korzystania, użytkownik może (1) zdecydować się na nieujawnianie danych osobowych w formularzu rejestracji na tej stronie internetowej; (2) ustawić preferencje w przeglądarce i korzystać z dostępnych narzędzi sieciowych w celu blokowania plików cookie związanych z korzystaniem z tej strony internetowej; (3) postępować według instrukcji, aby zrezygnować z subskrypcji usług Spółki na stronie internetowej oraz otrzymywania wiadomości od Spółki lub (4) usunąć z jej systemów lub zaktualizować dane osobowe przekazane Spółce, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@ptcbio.com.

Nieprzestrzeganie niniejszej Umowy dotyczącej warunków korzystania to istotne naruszenie Umowy dotyczącej warunków korzystania, w wyniku którego Spółka może skorzystać z przysługujących jej na mocy Umowy dotyczącej warunków korzystania praw i środków oraz wszelkich innych praw i środków przysługujących jej zgodnie z prawem lub na zasadzie słuszności. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na to, aby Spółka, według swojego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, przerwała jego dostęp do tej strony internetowej w wyniku naruszenia niniejszej Umowy dotyczącej warunków korzystania lub innych umów lub wytycznych, które mogą być związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej.

Zwolnienie z odpowiedzialności Użytkownik wyraża zgodę na obronę, zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie Spółki, jej kadry kierowniczej, dyrektorów, partnerów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców przed jakimikolwiek roszczeniami, sprawami sądowymi lub żądaniami, zobowiązaniami i ugodami, w tym bez ograniczeń uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikającymi lub mogącymi wynikać z naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy dotyczącej warunków korzystania.

WAŻNE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNE OGRANICZENIA SPÓŁKA W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, OPARTEJ NA UMOWIE, DELIKCIE, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, UBOCZNE LUB SPECJALNE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA, NAWET JEŚLI SPÓŁKA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA TREŚCIACH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ LUB WYNIKAJĄCEJ Z BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W INFORMACJACH LUB OPÓŹNIEŃ W PRZEKAZANIU TAKICH INFORMACJI UŻYTKOWNIKOWI LUB OD UŻYTKOWNIKA, PRZERW W ŁĄCZNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z TĄ STRONĄ LUB WIRUSÓW, KATASTROF NATURALNYCH, AWARII TELEKOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA LUB NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB POWIĄZANYCH INFORMACJI LUB PROGRAMÓW. Ponieważ niektóre kraje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub uboczne, wszelkie ograniczenia odpowiedzialności oraz inne warunki zawarte w tym akapicie obowiązują w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo.

Prawo właściwe. Niniejsza umowa dotycząca warunków korzystania oraz korzystanie przez użytkownika z tej strony internetowej podlega prawu obowiązującemu w Unii Europejskiej. Wszelkie sprawy lub postępowania dotyczące strony internetowej będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Unii Europejskiej.

Postanowienia różne Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie oddzielone od umowy, bez wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. Spółka zastrzega prawo do zmiany lub usuwania materiałów z niniejszej strony internetowej według własnego uznania.

Korzystanie z plików cookies

Oprócz plików cookies, które są niezbędne do obsługi tej witryny, używamy opcjonalnych plików cookies, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej i zapewnić najlepsze możliwie wrażenia. Nie będziemy ustawiać opcjonalnych plików cookies, chyba że je włączysz. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zobacz naszą instrukcję dotyczącą plików cookies która wyjaśnia między innymi, jak ustawić preferencje dotyczące plików cookies i jak odwołać swoją zgodę.